En barnverksamhet i linje med Barnkonventionen

En barnverksamhet i linje med Barnkonventionen

Folkbiblioteken i Mörbylånga kommun beviljades projektpengar från Stärkta bibliotek hösten 2020 för att utveckla en likvärdig barn- och ungdomsverksamhet på kommunens tre folkbibliotek.

Projektet fick namnet ”Alla barns bibliotek” och har letts av två projektledare. Projektets mål var att lyssna på barn i kommunen och utefter barnens åsikter och tankar skapa en verksamhet som är relevant, bred, kvalitativ och tillgänglig med utgångspunkt i Barnkonventionen.

 

Handlingsplan för barnverksamheten

Inom projektet har en handlingsplan för barnverksamheten tagits fram, denna handlingsplan visar på ett fortsatt kontinuerligt arbete för att öka tillgängligheten, delaktigheten och kompetensen kring frågor som rör barn. Handlingsplanen har stöd i de medskapandeprocesser som genomförts inom projektet.

 

Rapport om folkbibliotekens fysiska rum för barn

Projektet har även arbetat för att utveckla bibliotekens fysiska rum för barn. Utifrån kunskaper från medskapandeprocesser tillsammans med barn och med stöd i forskning har erfarenheterna från projektet samlats i en rapport som visar på riktningen framåt för biblioteksrummen i Mörbylånga kommun. Som ett första steg till framtidens biblioteksrum har Degerhamns bibliotek fått en helt ny barnavdelning. 

 

Vill du veta mer om ”Alla barns bibliotek”?

Om du har frågor eller tankar kring projektet är du välkommen att höra av dig till:

Saga Qvant, saga.qvant@morbylanga.se

 

Sök

Språk